Skolverkets Kursplan Matematik

DigiMat är ny reformerad skolmatematik, som ger mening åt Skolverkets kursplan för matematik i grundskolan med programmering som del av matematikämnet motiverad av matematikens nya roll i vår tid:

 1. Matematik+programmering är grunden för det nya digital samhället. 

Men Skolverkets nya kursplan är i stort fången i en syn på matematik före datorns tid och lägger bara till lite om digitala verktyg och lite programmering utan på allvar spegla 1, vilket är målet för DigiMat. Således ingår för grundskolan lite visuell programmering för åk 3-6, samt något om text-programmering för åk 7-9 men då inte programmeringen av matematik i någon form. Gymnasiet innehåller ingen fortsatt undervisning i programmering, som alltså stannar på den elementära nivån från grundskolan frigjord från matematik, utan istället skall eleverna “ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg (inte programmering) för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där matematikkunnandet kan användas”. 

För att se att Skolverkets kursplan för matematik speglar en svunnen tid, låt oss ersätta matematik med svenska språket (i kursiv):

Skolverket: Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Svenska språket har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Det utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska svenska språket som sådant. Språklig verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i svenska språket ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Skolverket: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen i ämnet svenska språket ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om svenskt språk och dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för svenska språket och tilltro till sin förmåga att använda svenskt språk i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med svenskspråkliga mönster, former och samband.

Skolverket: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och svenskspråkiga situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av svenska språkets uttrycksformer.

Skolverket: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande svenskspråkliga begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och svenskspråkliga begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Skolverket: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra svenskspråkliga resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med svenska språkets uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om svenska språket i vardagliga och svenskspråkliga sammanhang. 

osv

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i svenska språket har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över språkets betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se svenska språkets sammanhang och relevans.

Genom undervisningen i ämnet svenska språket ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av svenskt språk samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera språkliga begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga språkliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa språkliga resonemang, och
 • använda svenska språkets uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kommentar

Skolverket missar i stort 1 (ingen programmering i gymnasiet som speglar att programmeringen i grundskolan inte är allvarligt menad) och framför som kompensation: 

 • matematiken har en flertusenårig historia
 • människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan
 • matematisk verksamhet är till sin art kreativ, reflekterande
 • ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Versionen i kursiv framstår som egendomlig med sina truismer och högtravande förklaringar till varför svenska språket är ett kärnämne. Språkliga konstruktioner som 

 • undervisning skall bidra till att ge möjligheter att utveckla en förtrogenhet att reflektera över människans nyfikenhet att utforska matematiken som sådan… 

ter sig tomma på egentligt innehåll. Och som sagt, ingen matematik+programmering = det digital samhällets motor.

Kursplanen i matematik för gymnasiet inleds med (någon ytterligare precisering ges inte):

 • Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.
 • Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.
 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt….Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.
 • Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del.
 • När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö och med verktyg som används inom karaktärsämnena.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer.
 • Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för att lösa problem, fördjupa sitt matematikkunnande och utöka de områden där matematikkunnandet kan användas.

Det är uppenbart att denna beskrivning fylld av suggestiva dunkelheter är skriven av någon som inte vet något om matematikens verkliga  användning i dagens samhälle. Ingenting om matematik+programmering = det digitala samhällets motor.